Медведєв про відмову Байдена надавати Україні pakemu дальньої дії: Розумне рішення, інакше ми б завдали yд-аplB у відповідь 

Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñó "Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè â ðåçèäåíöèè "Ãîðêè". Þëèÿ Çûðÿíîâà/POOL/ÒÀÑÑ

В Росії назвали розумним рішення США не давати Україні ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

“Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою погрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них перебуває зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба”, – сказав він. 

Джерело

Поділитися